STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Ngày tháng,năm sinh

 

Địa chỉ Email

 

Số điện thoại

1

Lê Thị Mộng Trường

Hiệu trưởng

30/8/1976

ltmtruong.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0906146229

2

Nguyễn Thị Minh Hoa

Phó Hiệu trưởng

12/8/1972

ntmhoa.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0932518674

3

Huỳnh Thị Hồng

Phó Hiệu trưởng

10 /01/1973

hthong.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0968923455

4

 Rcõm  H’pep

Giáo viên

15/10/1972

rchpep.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0325276763

5

 Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên

15/ 5 /1969

ntthanh.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0342710579

6

Vũ Thị Huyền

Giáo viên

15/ 11 /1977

vthuyen.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0393818269

7

Võ Thị Bích Hạnh

Giáo viên

10/8/1980

vtbhanh.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0342289229

8

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Giáo viên

16/01/1990

ntttruc.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0984826992

9

Nguyễn Thị Minh

Giáo viên

18/01/1983

ntminh.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0986708894

10

Nguyễn Thị Thu Hồng

Giáo viên

23/12/1973

ntthong.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0984526379

11

Võ Thị Sáu

Giáo viên

26/9/1970

vtsau.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0352416782

12

Đặng Thị Hằng

Giáo viên

27/8/1984

dthang.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0397052793

13

Lê Thị Kim Uyên

Giáo viên

30/12/1994

kimuyen30121994@gmail.com

0931649590

14

Đoàn Thị Thu Thủy

Giáo viên

14/01/1985

cauvvong2004.ttt@gmail.com

0977257727

15

Phạm Thị Liên Hương

Giáo viên

24/3/1986

ptlhuong.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0399990377

16

Trần Hoài Phương

Giáo viên

10/3/1987

thphuong.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0977466707

17

Nguyễn Thị Ngân

Giáo viên

04/7/1978

ntngan.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0384498219

18

Y Xuyên

Giáo viên

08/3/1995

xuyen6@gmail.com

0357670764

19

Phạm Thị Thúy Quỳnh

Giáo viên

10/5/1994

thuyquynh0594@gmail.com

0935898429

20

Lê Thị Tuyến

Kế toán

04/03/1981

letuyen040381@gmail.com

0987614624

21

Nguyễn Thị Huế

Cấp dưỡng

04/ 9 / 1975

 

0379031383

22

Lê Thị Hồng

Cấp dưỡng

10/3/1968

 

0972877801

23

Trần Thị Thu

Cấp dưỡng

26/11/1983

 

0985748483

24

Nguyễn Thị Huyền Trang

Văn Thư

17/11/1988

nthtrang.mnhnl@kontumcity.edu.vn

0961323287

25

Vũ Thị Ngọc

Y Tế

04/09/1992

vtngoc@gmail.com

0986961307

26

Vũ Trường Sơn

Bảo vệ

29/12/1948

 

 

0339800460