1. Bà Lê Thị Mộng Trường  - Hiệu trưởng nhà trường

(Số điện thoại di động: 0906.146.229; 096.991.8787)

* Quản lý chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động của nhà trường.

* Trực tiếp quản lý chỉ đạo các mặt công tác: Công tác chính trị tư tưởng; Quản lý Kế hoạch - Tài chính, quản lý thu chi; Quản lý phân công đội ngũ; Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra; Cải cách hành chính; Nghiên cứu khoa học; Quản lý tổ chức dạy và học, nuôi dưỡng, ca trưa; Quản lý công tác kiểm định chất lượng; Quản lý chỉ đạo điều hành các bộ phận trong nhà trường.

* Chủ tài khoản của trường.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hoa  - Phó Hiệu trưởng (Thứ nhất)

(Số điện thoại di động: 0167.384.2739; 0932.518.674)

* Phụ trách chuyên môn nhà trường.

* Phụ trách: Quản lý Chất lượng dạy và học toàn trường (Theo dõi tổng hợp chất lượng từng giai đoạn); Tuyên truyền các văn bản pháp Luật; Chịu trách nhiệm Chất lượng giáo dục các điểm vùng thuận lợi (Các lớp điểm chính); Quản lý bán trú. Phụ trách về nội dung Chuẩn 3,4 tuổi.

- Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và phụ trách các tiểu ban, các bộ phận; KTNBTH; CSVC; Thực hiện 3 công khai; Các cuộc vận động, các Đề án; Trường học văn hóa; Trường học thân thiện; Hội đồng thi đua; Hội đồng trường; Hội đồng khoa học và thực hiện những công việc khác khi hiệu trưởng phân công.

* Phụ trách công tác bán trú: Tham mưu cho cho hiệu trưởng những vấn đề liên quan về công tác bán trú, trực tiếp quản lý và chỉ đạo các đồng chí có liên quan về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, thực đơn cho trẻ hàng ngày.

* Thay Hiệu trưởng giải quyết những công việc chung của trường khi hiệu trưởng ủy quyền.

3. Bà Huỳnh Thị Hồng  - Phó Hiệu trưởng (Thứ hai)

(Số điện thoại di động: 0968.923.455)

* Phụ trách chuyên môn nhà trường.

* Phụ trách: Quản lý Chất lượng dạy và học toàn trường (Cùng với PHT thứ nhất Theo dõi tổng hợp chất lượng từng giai đoạn); Tuyên truyền các văn bản pháp luật; Chịu trách nhiệm Chất lượng giáo dục vùng khó (Các điểm lẻ); Quản lý ca trưa. Phụ trách về nội dung Chuẩn 5 tuổi.

- Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và phụ trách các tiểu ban, các bộ phận: Phổ cập giáo dục; KTNBTH; Thực hiện 3 công khai; Các cuộc vận động, các Đề án; Trường học văn hóa; Trường học thân thiện; Hội đồng thi đua; Hội đồng trường; Hội đồng khoa học và thực hiện những công việc khác khi hiệu trưởng phân công.

- Cùng với phó hiệu trưởng 1 quản lý về công tác trực trưa, giám sát và theo dõi giáo viên và học sinh trong thời gian trẻ ăn, ngủ tại trường.

* Quản lý điều hành công tác công đoàn trường. Theo dõi nắm bắt việc thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho đoàn viên lao động trong trường.

* Tham mưu với Chi bộ về triển khai thực hiện công tác Công đoàn.

* Xem xét và xử lý các công văn đi, đến, hồ sơ của Công đoàn.

* Thay Hiệu trưởng giải quyết những công việc chung của trường khi hiệu trưởng ủy quyền.